Anna Zalesińska

Wytrwałość

Rzetelność

Życzliwość

„Co skraca mi czas? – Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność!” 
Johann Wolfgang von Goethe

Anna Zalesińska

O mnie

Radcą prawnym zostałam w 2012 r. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Jeszcze na aplikacji zaangażowałam się w prace na rzecz samorządu jako starosta roku, zresztą z działalnością społeczną jest związana od początku studiów jako Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego oraz Wiceprzewodnicząca Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej intensywnie zaangażowałam się w pracę na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W tym okresie koordynowałam organizację kilku ogólnopolskich konferencji, które powstały jako efekt współpracy OIRP we Wrocławiu, ORA we Wrocławiu, Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki osobistej aktywności i zaangażowaniu Dziekan Leszek Korczak w 2015 r. zaproponował mi zostanie członkiem Komisji ds. integracji i rozwoju samorządu Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

W 2017 r. zostałam wybrana członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Już będąc w Radzie OIRP zaangażowałam się głownie w działalność organizacyjną związaną z wydarzeniami naukowymi i integracyjnymi, czego efektem były kolejne konferencje o zasięgu krajowym, w tym jedna o zasięgu międzynarodowym. Ponadto od roku pełnię funkcję Redaktora Naczelnego „Przeglądu Radcowskiego”, który w tym okresie przeszedł gruntowną przemianę. Jestem również redaktorem strony internetowej www.oirp.wroclaw.pl. Z mojej inicjatywy w 2018 r. została wydana publikacja w języku angielskim, gdzie m. in. omówiona została historia zawodu radcy prawnego oraz przedstawione zostały podstawy prawne funkcjonowania naszej korporacji. Publikacja adresowana jest do czytelników z innych krajów, by łatwiej im było zrozumieć specyfikę naszego zawodu.

W ramach działalności zawodowej uczestniczyłam również w dużym projekcie mającym na celu integrację Krajowej Rady Radców Prawnych z sądami powszechnymi w zakresie wymiany danych o profesjonalnych pełnomocnikach, który zakończył się z sukcesem w 2019 r.

W efekcie osoba, która nigdy nie była radcą prawnym lub z jakichkolwiek względów utraciła posiadane pierwotnie uprawnienia, zostanie sprawnie w sądach zidentyfikowana. Integracja identyfikuje również radców prawnych na potrzeby obsługi innych centralnych systemów, takich jak Portal Informacyjny, a w przyszłości Elektroniczne Biuro Podawcze.

Doświadczenie

Posiadam bardzo duże doświadczenie w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i świadczenia obsługi prawnej w tym zakresie, co umożliwia mi angażowanie się na poziomie naszego samorządu w projekty na styku prawa i nowych technologii.

Od czasu rozpoczęcia studiów doktoranckich jestem również zaangażowana w prace legislacyjne związane z projektowaniem przepisów związanych z informatyzacją postępowania przed sądami powszechnymi.

Byłam członkinią Zespołu ekspertów do spraw informatyzacji postępowań sądowych przy Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości, któremu przewodniczy prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, a także Zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości do przygotowania założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego w sprawach cywilnych oraz Zespołu analityczno – prawnego ds. realizacji systemu rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w postępowaniach cywilnych w sądach powszechnych przy Departamencie Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ponadto byłam Kierownikiem Projektu „Portal Orzeczeń” w Ministerstwie Sprawiedliwości (06.2013 r. – 06.2016 r.) oraz Zastępcą Kierownika Projektu w Projekcie „Portal Informacyjny” w Ministerstwie Sprawiedliwości (06.2013 r. – 06.2016 r.), a także członkiem Grupy Roboczej ds. Elektronicznego Biura Podawczego powołanej w ramach Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości, Grupy Roboczej ds. archiwizacji powołanej w ramach Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Grupy Roboczej ds. portali dostępowych powołanej w ramach Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od września 2016 r. pracowałam jako ekspert w strumieniu „E-Doręczenia” w ramach Programu „Od Polski papierowej do Polski cyfrowej”, Ministerstwo Cyfryzacji. Od 2017 r. jestem ekspertem w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Jako aplikantka zatrudniona byłam na tzw. „wolnym rynku” w kancelarii. Po uzyskaniu tytułu radcy prawnego świadczę obsługę Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w zakresie dotyczącym Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. Wykładam również na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jestem wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Brałam także udział w licznych projektach naukowych i naukowo – badawczych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Jestem autorką licznych artykułów naukowych oraz występowałam na wielu konferencjach, dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych.

Anna Zalesińska

Zainteresowania

  • rozwój idei elektronicznego rządu w Polsce i w Unii Europejskiej;
  • zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w procedurze cywilnej;
  • europejskie prawo procesowe;
  • udostępnianie informacji publicznej;
  • elektroniczna administracja publiczna.