kwadrat

Cenne porady w czasie epidemii koronawirusa. Przeczytajcie!

Kryzysowa sytuacja związaną z koronawirusem stawia nas wszystkich w niełatwej sytuacji. Z oczywistych względów w szczególnej sytuacji znajdują się przedstawiciele służby zdrowia, i to nie tylko w wymiarze czysto medycznym. Coraz częściej bowiem przy okazji wykonywania swoich obowiązków stykają się oni z problemami natury prawnej, zwłaszcza dotyczącej prawa pracy.

W środę 25 marca przedstawiciele Okręgowej Izby Radców Prawnych odpowiadali telefonicznie i mailowo na pytania pracowników służby zdrowia. Akcja została zorganizowana we współpracy z Dolnośląską Izbą Lekarską i Dolnośląską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

– Coraz więcej osób zatrudnionych w służbie zdrowia ma konkretne pytania związane z sytuacją, w której się znaleźliśmy w związku z epidemią korona wirusa – mówi Paulina Sosnowicz, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i współorganizatorka akcji.

W ciągu 8 godzin prawnicy odebrali blisko 80 telefonów i mail. Dzwonili zarówno lekarze, jak i pielęgniarki – głównie ze szpitali, ale również osoby prowadzące własne praktyki. Często dzwoniący reprezentowali oddziały lub całe szpitale, a pytania zebrane były od kolegów i koleżanek z pracy.

Obowiązek pracy podczas epidemii

Najczęściej pojawiały się pytania dotyczące m.in. obowiązku pracy przez personel medyczny do zwalczania epidemii w przypadku decyzji wojewody o skierowaniu do zwalczania epidemii.

– Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie nieuregulowanym zastosowanie ma ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – mówi Paulina Sosnowicz. – Wiele wątpliwości budzi art. 47, zgodnie z którym pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. W tym względzie wyłączeniu podlegają tylko, osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 la, kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18, osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
Takiej osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy – dodaje Paulina Sosnowicz.

Skierowanie do pracy a wynagrodzenie

Prawnicy z OIRP podkreślają, że podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna wskazana w decyzji nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji. Natomiast osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Jednocześnie wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Czy można zwolnić?

Warto pamiętać też o tym, że w ciągu trwania obowiązku wykonywania pracy przy zwalczaniu epidemii z osobą skierowaną do tej pracy nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę o ile nie wystąpiła  podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i oczywiście zmiany lub uchylenia decyzji.
Dodatkowe zaniepokojenie budzi art. 53 ustawy mówiący o grzywnie w związku z niewykonaniem decyzji wojewody. Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.
 

E-recepty bez badań

Pojawiło się sporo pytań o e wizyty i możliwość wystawienia e-recept bez badania pacjenta. W zakresie regulacji dotyczących lekarzy przepisy nie uległy zmianie. Specustawa nadała w określonych warunkach prawo do wystawiania e-recept farmaceutom. W przypadku lekarzy w dalszym ciągu aktualny pozostaje art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Jest on podstawą do tego, aby w tych okolicznościach bez bezpośredniego badania wystawiać e-receptę. 
 
– Podczas całodniowego dyżuru poruszyliśmy wiele kwestii, których wyjaśnienie może być pomocne dla wielu osób, nie tylko tych związanych zawodowo ze służbą zdrowia. Dlatego też przygotowujemy opracowanie odpowiedzi na te pytania. Osoby zainteresowane zachęcamy do śledzenia strony www.oirp.wroclaw.pl, tak aby skorzystać mogli z nich wszyscy zainteresowani – mówi Paulina Sosnowicz.

Masz pytania do radców prawnych związane z powyższą tematyką? Napisz maila na adres porady@oirp.wroclaw.pl

Źródło:
https://wroclaw.naszemiasto.pl/cenne-porady-w-czasie-epidemii-koronawirusa-przeczytajcie/ar/c1-7620361?fbclid=IwAR1SzLc2xZD6Fc8aT0nfCqZp6hQ-UA_xy7qOEHbl8B7kkZMfp7PnfPjG0dI