Program wyborczy grupy Twój Samorząd

Doceniamy obecne rozwiązania, naszym planem jest ich udoskonalenie.

IZBA

PROMOCJA ZAWODU RADCY PRAWNEGO

 • Budowanie wizerunku zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz marki radców prawnych jako profesjonalistów.
 • Zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie dostępności usług radców prawnych.
 • Stworzenie spójnego, wieloletniego planu promocji zawodu radcy prawnego, uwzględniającego działania długofalowe obejmujące okres kadencji organów Izby.
 • Udoskonalenie i popularyzacja wyszukiwarki radców prawnych, jako praktycznego narzędzia promującego pracę radców prawnych, pozwalającego szerokiemu gronu odbiorców odnaleźć radcę prawnego najwęższej specjalizacji.
 • Nawiązanie relacji z organizacja wspólnych wydarzeń ze środowiskiem biznesu oraz organizacjami przedsiębiorców NGO', fundacjami etc.
 • Intensyfikacja współpracy Izby z jednostkami samorządu terytorialnego pozostającymi na obszarze jej działania (miasto Wrocław i inne; powiat; województwo) w celu promocji zawodu. Zwiększenie udziału Izby w wydarzeniach ważnych dla regionu.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi – organizacja warsztatów i konwersatoriów specjalistycznych ze studentami, w tym ze słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
IZBA

Wsparcie

 • Zwiększenie nacisku na umożliwienie korzystania radcom prawnym i aplikantom z programów partnerskich, m.in. związanych z opieką medyczną czy korzystaniem z obiektów sportowych np. Multisport.
 • Przygotowanie informatora dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Promocja dobrych praktyk radców prawnych i kancelarii radców prawnych.
 • Umożliwienie korzystania z adresu Izby na zasadach „wirtualnego biura” dla osób rozpoczynających prowadzenie kancelarii.
 • Wprowadzenie giełdy ofert pracy i Targi Pracy dla aplikantów i radców prawnych.
 • Lokalne Form Młodych Radców Prawnych jako okazja do wymiany doświadczeń z funkcjonowania rynku usług prawniczych na terenach okolicznych Izb.
IZBA

Szkolenia

 • Cykle szkoleń tematycznych - akademia prawa cywilnego, akademia prawa karnego itp.
 • Zwiększenie ilości szkoleń „e-learningowych” z udziałem wykładowców – specjalistów z całej Polski i poza jej granicami; rozszerzenie kadry szkoleniowej.
 • Wprowadzenie cyklicznej oceny jakości szkoleń - anonimowe ankiety oceniające jakość szkolenia pod względem merytorycznym.
 • Zwiększenie oferty szkoleń z tzw. umiejętności miękkich, szczególnie na szkoleniach wyjazdowych.
 • Zwiększenie możliwości udziału w szkoleniach praktycznych opartych na pracy warsztatowej, w mniejszych grupach.
 • Wprowadzenie rejestracji, niektórych szkoleń w celu możliwości dostępu do nich poza terminami szkoleń.
IZBA

Izba

 • Praca organów Izby oparta na planach działania – rocznych i kadencyjnych.
 • Dążenie do maksymalnej racjonalizacji wydatków Izby. Budżetowanie projektowe.
 • Publikowanie uchwał Rady OIRP we Wrocławiu oraz protokołów z posiedzeń Rady OIRP we Wrocławiu i Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu. Przesyłanie kwartalnych newsletterów informujących o działaniach Izby.
 • Zwiększenie transparentności działań organów samorządu: streaming zgromadzenia delegatów, jawne protokoły obrad organów samorządu i stałych komisji powołanych przez Radę OIRP w granicach dopuszczonych prawem.
 • Zwiększenie funkcjonalności i przejrzystości strony internetowej Izby; zwiększenie roli Extranetu w bieżącej obsłudze członków samorządu.
 • Stworzenie przestrzeni do tworzenia grup radców prawnych o charakterze merytorycznym.
 • Rada jako reprezentacja radców prawnych reprezentująych wszystkie formy wykonywania zawodu, z uwzględnieniem radców z administracji państwowej i samorządowej, w kancelariach, zarówno sieciowych jak i indywidualnych, umowę o prace w tym w organach administracji publicznej oraz działach prawnych firm,w tym także osoby samozatrudnione.
 • Pomoc w organizacji opieki nad dziećmi osób czynnych zawodowo.
 • Organizacja większej ilości wydarzeń dla dzieci członków samorządu, np. Mikołajki, Dzień Dziecka.
IZBA

Aplikacja

 • Ogłaszanie ramowych terminów kolokwiów, do końca stycznia roku szkoleniowego.
 • Wprowadzenie elektronicznego dziennika aplikanta.
 • Organizacja spotkań z radcami prawnymi, wykonującymi zawód w różnych formach.
 • Zwiększenie wpływu aplikantów na jakość zajęć i dobór kadry szkoleniowej: cykliczne, anonimowe ankiety dotyczące poziomu merytorycznego zajęć, oraz funkcjonalności zajęć praktycznych organizowanych przez OIRP zgodnie z ustawą o radcach prawnych (wykorzystanie wyników ankiet w celu ulepszenia jakości szkolenia aplikantów oraz w doborze kadry szkoleniowej).
 • Zapewnienie możliwości większego udziału aplikantów w życiu Izby: zaproszenie do udziału w pracach organów Izby (komisje stałe, wsparcie OSD oraz rzeczników dyscyplinarnych) oraz zaproszenie do współorganizacji i udziału w niektórych wydarzeniach organizowanych przez Izbę.
 • Organizacja spotkań z radcami prawnymi – Seniorami.
 • Wprowadzenie elektronicznej bazy wiedzy dla aplikantów, zawierającej materiały od wykładowców; opracowania kolokwiów z poprzednich lat wraz z kluczami rozwiązań; notatki itp.
 • Wprowadzenie dyżuru opiekuna grupy (raz w miesiącu w OIRP).
 • Organizacja wydarzeń dla aplikantów (m.in. Piknik Aplikantów Radcowskich).
 • Zwiększenie możliwości udziału aplikantów w szkoleniach dla radców prawnych.
 • Cykliczne, regularne spotkania aplikantów z członkami Komisji ds. Aplikacji i Dziekanem ds. Aplikacji.
 • Zaproszenie do udziału w posiedzeniach Rady OIRP we Wrocławiu przedstawiciela aplikantów, w przypadku rozpatrywania zagadnień dotyczących aplikacji bądź innych istotnych kwestii – w razie zaistnienia takiej potrzeby.
 • Obecność przedstawiciela aplikantów w kolegium redakcyjnym „Przeglądu Radcowskiego” (współtworzenie rubryki „Aplikacja”).
IZBA

Seniorzy

 • Zaproszenie do udziału w posiedzeniach Rady OIRP przedstawiciela Seniorów jako przedstawiciela środowiska opiniotwórczego.
 • Zaproszenie Seniorów do współorganizacji wydarzeń samorządowych, które cieszą się ich szczególnych zainteresowaniem; organizacja spotkań dla Aplikantów z przedstawicielem Seniorów (wymiana doświadczeń).
 • Wprowadzenie cyklicznego udział członka Rady OIRP w spotkaniach Klubu Seniora, w celu wymiany informacji, uzyskania opinii itp.
 • Rozszerzenie kolegium redakcyjnym „Przeglądu Radcowskiego” o przedstawiciela Seniorów.