Procedura głosowania

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

JAK ZAGŁOSOWAĆ NA GRUPĘ TWÓJ SAMORZĄD W WYBORACH 2020

Zasób 21
Zasób 52
Jeżeli chcesz zostać kandydatem na delegata na Zebraniach Delegatów do dnia 2 lipca 2020 r. skontaktuj się z nami. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony na piśmie przez radcę prawnego z tego samego Rejonu oraz wyrazić zgodę. Musisz sprawdzić swój Rejon.
* Delegaci wybrani na zebraniach rejonowych będą wybierać spośród siebie dziekana, radę i inne organy, ale również kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Żeby kandydować na prezesa KRRP obecny dziekan musi zostać delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
 
Zasób 63

Lista wszystkich zgłoszonych kandydatów na delegatów opublikowana jest na nie później niż 7 dni przed Zebraniami Rejonowymi.

Zasób 74

Delegaci wybierani są na 4 zebraniach rejonowych, z różnych rejonów odpowiadających starym dzielnicom: Krzyki, Fabryczna, Stare Miasto i Śródmieście oraz Psie Pole.
* Informację z jakiego jesteś rejonu można uzyskać w Izbie.

Zasób 85

Grupa Twój Samorząd startuje wspólnie, wspierając się nawzajem, dlatego głosujemy na całe listy naszych kandydatów. Każdy radca prawny jest dla nas ważny.

Zasób 96

Jeżeli popierasz Twój Samorząd i chcesz oddać swój głos na tą grupę przyjdź na Zebrania Rejonowe i oddaj głos na listę naszych delegatów.
* pamiętaj, każdy nie oddany głos to głos, który sprawi, że osoby, które pracowały nad otworzeniem samorządu dla młodych radców prawnych i aplikantów znikną. Obecny system głosowania prowadzi do możliwości rozstrzygnięcia już na etapie rejonów. Jeżeli nasi kandydaci nie zostaną wybrani na delegatów to nie będą mieli szans na udział nawet w Zgromadzeniu Delegatów, które wybierze m.in. Dziekana i Radę. Zaś ponad połowa wpisanych na listę radców prawnych nie będzie miała swoich reprezentantów.

Zasób 107

Wyniki wyborów delegatów są znane tego samego dnia.

Zasób 118

Jeżeli zostaniesz naszym delegatem to o terminie Zgromadzenia Delegatów dowiesz się z 45 dniowym wyprzedzeniem.

Zasób 129

Na Zgromadzeniu delegatów, które odbędzie się we wrześniu 2020 r. zostanie wybrany dziekan OIRP we Wrocławiu, członkowie Rady oraz innych organów naszej Izby.

DZIĘKUJEMY!

I etap

ZEBRANIA REJONOWE

Na tym etapie wybiera się delegatów z poszczególnych rejonów. Liczba delegatów z poszczególnych rejonów jest proporcjonalna do liczby radców prawnych w rejonie w dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory2;

 • podział na rejony:
 • prawo wybierania delegatów przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu z wyłączeniem określonych kategorii osób3;
 • informacje o przypisaniu do rejonu można uzyskać pod adresem
  wybory@oirp.wroclaw.pl
 • lista zgłoszonych kandydatów4 publikowana przez okręgową komisję wyborczą znajduje się na stronie internetowej okręgowej izby radców prawnych;
 • nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej wraz z podaniem rejonu, do którego należy kandydat;
 • na kandydata oddaje się głos, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata;
 • Nie można głosować na więcej kandydatów niż przewidziana liczba mandatów w danych wyborach. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
 • Informację o liczbie mandatów w danych wyborach zamieszcza się na karcie do głosowania.
 • Oddanie głosu wymaga odnotowania głosującego na liście obecności.
 • Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tą samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby mandatów w przeprowadzanych wyborach, przeprowadza się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.
 • Wybory są ważne jeżeli zostały przeprowadzone w obecności co najmniej połowy radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w przeprowadzanych wyborach. Przepisu nie stosuje się do wyborów odbywających się podczas zebrań rejonowych zwołanych w drugim lub kolejnych terminach.
 • Aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z każdego roku aplikacji na zgromadzenie okręgowej izby. Podczas zgromadzenia okręgowej izby przedstawiciele aplikantów radcowskich wybierają spośród siebie przedstawiciela na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
II etap

ZGROMADZENIE OKRĘGOWE OIRP we WROCŁAWIU

Na tym etapie radcowie prawni stanowiący zgromadzenie OIRP we Wrocławiu wybierają spośród siebie:

 • członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (każda z izb wybiera bezpośrednio jednego członka);
 • delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
 • dziekana rady okręgowej izby radców prawnych;
 • członków rady okręgowej izby radców prawnych;
 • członków okręgowej komisji rewizyjnej;
 • sędziów okręgowego sądu dyscyplinarnego;
 • rzecznika dyscyplinarnego
III etap

KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

Na tym etapie radcowie prawni – delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybierają spośród siebie:

 • Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • członków Krajowej Rady Radców Prawnych (innych niż wskazani bezpośrednio przez zgromadzenia okręgowe);
 • członków Wyższej Komisji Rewizyjnej,
 • sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
 • Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

1 Powyższy tekst opracowany na podstawie Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (tekst ujednolicony).

2 Przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory. W przypadku radcy prawnego, który został wpisany na listę radców prawnych po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na dzień dokonania wpisu na listę radców prawnych. W przypadku przeniesienia wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej w innej okręgowej izbie radców prawnych, po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na dzień, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.

3 Prawo wybierania nie przysługuje radcy prawnemu:
– w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
– w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
– w okresie pozbawienia praw publicznych.

4 Kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego lub o zwołaniu zgromadzenia okręgowej izby, do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem.