Tomasz Fox

Komunikatywny

Kreatywny

Koncyliacyjny

„Concordia civium murus urbium”
(Zgoda mieszkańców murem miasta)
„Honor habet onus”
(Godność pociąga za sobą obowiązki)
Paulina Sosnowicz

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej – specjalizacja w zakresie stosowania prawa wspólnotowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radcą prawnym od 2003 roku.

W okresie studiów wyższych w lata (1995 – 1997) należałem do EL§y (EL§A – European Law Students’ Association), gdzie powierzono mi członkostwo w Komisji Rewizyjnej Grupy Lokalnej Wrocław. Przynależność do powyższego stowarzyszenia stworzyła mi niezwykłą możliwość złożenia wizyty w siedzibie NATO, jak i w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Bundestagu z siedzibą w Bonn połączonej ze spotkaniem z parlamentarzystami niemieckimi. Doświadczenie to zachęciło mnie w przyszłości do dalszej aktywności samorządowej.

Samorząd zawodowy radców prawnych ukształtował mój stosunek do zawodu radcy prawnego. Ojciec mój, jeden ze współzałożycieli OIRP we Wrocławiu został wybrany do pierwszej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i piastował tę funkcję także w drugiej kadencji. Na dalszym etapie funkcjonowania naszego samorządu – mandat radnego Rady OIRP we Wrocławiu IV kadencji powierzono mojej Mamie. Ponadto trzykrotnie wybrano ją do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jak również do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Ponadto była wieloletnim opiekunem licznych roczników aplikantów. Powyższe okoliczności wykazały mi, iż bez aktywności i zaangażowania jego członków żaden samorząd nie może sprawnie działać.

Moje pierwsze kroki w samorządzie radcowskim stawiałem i stawiam w sądownictwie dyscyplinarnym. Koleżanki i Koledzy mojej izby obdarzyli mnie swoim zaufaniem wybierając mnie do składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP we Wrocławiu (2013-2016).

Ufam, iż z powierzonej mi funkcji wywiązałem się należycie, bowiem w 2016 r. delegaci na Zgromadzeniu OIRP we Wrocławiu powierzyli mi mandat Delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w toku obrad, którego wybrano mnie do składu Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w kadencji 2016 -2020.

Bardzo istotnym doświadczeniem w mojej aktywności samorządowej było dwukrotne wybranie mnie przez członków Rady OIRP we Wrocławiu, w latach 2014 r. i 2015 r. do składu jednej z Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego jako egzaminatora z zakresu prawa administracyjnego.

Moje pierwsze doświadczenia zawodowe wiążą się z moim pierwszym zamieszkaniem w tzw. „dużej wspólnocie mieszkaniowej”, która na pierwszym zebraniu ogółu właścicieli lokali powierzyła mi, od kilku miesięcy absolwentowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, funkcję członka Zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Okoliczność ta sprawiła, iż tematyką wspólnot mieszkaniowych, i ich tworzeniem zajmuję się od 1999 r, a ich obsługą prawną od 2003 r.

W toku aplikacji radcowskiej przez niemal trzy lata pracowałem w Kancelarii Radców Prawnych s.c. Jan Bieć i Maciej Morawski, praca ta pozwoliła mi zdobywać doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – reprezentowaniu ich w: postępowaniach sądowych, przed organami podatkowymi i innymi organami administracji. Przygotowywanie umów spółek osobowych i kapitałowych, dokumentów rejestrowych spółek oraz wykonywanie czynności rejestrowych w imieniu klientów. Od 1999 r w ramach powierzonych mi obowiązków ściśle współpracowałem ze spółką Telefonia Lokalna S.A.. W 2001 r. zostałem czasowo oddelegowany przez pracodawcę do Działu Prawnego TL S.A., w związku z czasową nieobecnością jednego z pracowników tego działu. Praca ta pozwoliła mi poznać specyfikę obsługi prawnej podmiotu telekomunikacyjnego, zdobyć praktykę w stosowaniu przepisów prawa telekomunikacyjnego oraz regulacji prawnych związanych z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych.

Okres sześciomiesięcznej pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowlanym Sp. z o.o. połączony z działaniem w charakterze pełnomocnika substytucyjnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, zawieraniem w imieniu spółki aktów notarialnych i reprezentowaniem dewelopera na zebraniach właścicieli lokali wspólnot mieszkaniowych – pozwolił mi zdobyć cenne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej procesu budowlanego oraz szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami.

W latach 2002 – 2018 współpracowałem w charakterze pełnomocnika z Kancelarią Prawna LEX – FOX radcy prawnego Janiny Fox prowadząc w jej imieniu postępowania przed sądami powszechnymi i organami administracji w związku z projektowaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w sporach z zakresu stosunku pracy oraz obsługą spółek osobowych i kapitałowych w tym o profilu hotelowo-gastronomicznym.

Od 2005 r. do 2010 r. świadczyłem – obsługę prawną na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (a następnie Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu) jednostki budżetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obsługa ta pozwoliła mi zdobyć praktykę w zakresie stosowania prawa oświatowego i opieki prawnej nad projektami finansowanymi ze środków Wspólnot Europejskich w imieniu beneficjenta od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, przez jego realizację, aż do jego zamknięcia i rozliczenia

W latach 2003 – 2004 świadczyłem obsługę prawną na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Ponadto od 2004 r, pracuję jako etatowy radca prawny w Zarządzie Zasobu Komunalnego jednostce budżetowej Gminy Wrocław, co łączy się ze stosowanie przepisów szeroko rozumianego prawa lokalowego, prawa miejscowego w toku realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Wrocław. Praca ta wiąże się z reprezentacją zamawiającego w toku sporów sądowych z wykonawcami w ramach realizacji inwestycji, w tym również realizowanych w ramach umów „projektuj i buduj”, rozwiazywaniem problemów prawnych związanych z ochroną danych osobowych i udzielaniem informacji w trybie dostępu do informacji publicznej oraz reprezentowaniem Gminy Wrocław przed organami ścigania oraz przed sądem karnym w charakterze pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Cennym doświadczeniem zawodowym była 11 – letnia obsługa Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa połączona z reprezentowaniem w/w agencji rządowej w ponad 100 sprawach związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków z budżetu Unii Europejskiej dla rolników i innych przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Obecnie od dwóch lat w ramach stosunku pracy obsługuję jeden z urzędów administracji rządowej – reprezentując w charakterze pełnomocnika Skarb Państwa przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz sądami administracyjnymi, w tym z zakresu udostępnienia informacji publicznej.

Mój sposób patrzenia na samorząd i społeczność radców prawnych najlepiej oddaje cytat: „(…) kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” – Józef Piłsudski. Jeżeli, nie będziemy jako samorząd pamiętać o własnym bagażu doświadczeń (m.in. z dochodzenia do własnego samostanowienia), słuchając jednocześnie nowych członków naszej społeczności – to nie sprostamy wyzwaniom teraźniejszości – co oznacza, że nie będziemy mieli godnej przyszłości.

Sprawny samorząd, to ten którego kolegialność ma służyć wypracowaniu i podejmowaniu możliwie najlepszych i sensownych jego decyzji.